PLUGGER.COM.TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi") Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. G Mall No :6/3 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim PLUGGER Bilişim Reklam Organizasyon ve Ticaret A.Ş. ("Plugger.com.tr") ait www.plugger.com.tr isimli internet sitesine üye olma talebinde bulunan Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

Plugger.com.tr ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı " Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen;

Etkinlik veya Aktivite: Plugger.com.tr’ye ait İnternet Sitesi/Portal üzerinden Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan ve ifa edilen aktivite, etkinlik ve benzer nitelikteki hizmetleri,

Plugger.com.tr Hizmetleri : Plugger.com.tr’nin Portal(lar) aracılığı ile Portal ziyaretçilerine, Kullanıcı, Üye ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’a sunmuş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’nda belirtilen hizmet ve uygulamaları,

Hizmet Sağlayıcı: Plugger.com.tr ile arasındaki sözleşme kapsamında Portal(lar) üzerinden kendisine tahsis edilen Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli Etkinlikleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İçerik: Portal(lar)’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, dosya, resim, video, rakam ve bunlarla sınırlı olmaksızın yazılı, görsel ve işitsel tüm imgeleri,

İnternet Sitesi: Her türlü hakkı Plugger.com.tr’ye ait olan ve Plugger.com.tr’nin hizmetlerini sunduğu www.plugger.com.tr alan adına sahip elektronik ticaret platformunu,

Kullanıcı: Herhangi bir suretle Portal(lar)’a erişim sağlayan Portal(lar)’ı kullanan tüm gerçek veya tüzel kişileri,

Mobil Uygulama: Plugger.com.tr’nin hizmetlerini sunduğu Plugger isimli mobil uygulamayı,

Plugger.com.tr Üyelik Hesabı: Üye’nin Portal(lar)’da sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan işlemleri ve Portal(lar) üzerinden yapmış olduğu satın alma ve sair işlemlerinin takibini gerçekleştirebildiği, taleplerini Plugger.com.tr’ye aktarabildiği, üyelikle ilgili işlemlerinin takibini gerçekleştirebildiği Üye’ye özel internet sayfalarını,

Portal(lar): Plugger.com.tr’ye ait elektronik ticaret platformlarının tümünü (İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ve ileride meydana getirilecek başkaca mecralar),

Sanal Mağaza: İnternet Sitesi üzerinde Hizmet Sağlayıcı(lar)’a tahsis edilmiş olan ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’ın ifa edecekleri hizmetlerin ve Etkinlikler’in satışına yönelik ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı,

Üye: Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak sureti ile Portal(lar)’a üye olan Portal’da sunulan hizmetlerden Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nda yer alan koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

Üyelik : İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı’nın talebi ile gerçekleştirilen, işlem sırasında talep edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde Portal’a girilmesi akabinde Plugger.com.tr’nin onayı ve ilgili Kullanıcı’ya bu hususta bilgilendirme yapılması ile kazanılan statüyü,

İfade eder.

3. SÜRE

Üye tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan bilgilerin girilmesi ve Üye tarafından siteye girilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile birlikte üyelik işlemi tamamlanacak olup; o an itibariyle işbu Üyelik Sözleşmesi yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği takdirde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

4. AMAÇ VE KAPSAM

4.1. Plugger.com.tr, kendisine ait Portal(lar) üzerinden Hizmet Sağlayıcılar ile Kullanıcı/Üyeler’i bir araya getiren çevrimiçi bir platform ve Üyeler’e Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa arz edilen Etkinlik/Aktivite(ler)’i satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Plugger.com.tr Hizmetleri, Portal(lar) aracılığı ile Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan Etkinlik/Aktivite(ler)’in, Üye(ler) tarafından satın alınabileceği gerekli mecrayı sağlamaktan ibarettir.

Şüpheye mahal vermemek adına, Plugger.com.tr, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatını haiz olup; hiçbir surette Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmetlerin satıcısı, sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi sıfatını haiz değildir. Aynı şekilde Plugger.com.tr, Hizmet Sağlayıcı’nın bayisi, acentesi, temsilcisi, iş ortağı ve/veya vekili olarak da addedilemez. Bu kapsamda Plugger.com.tr’nin, İnternet Sitesi’ni kullanan, İnternet Sitesi üzerinden hizmet satışı yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya başkaca bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin amacı Üye'nin Plugger.com.tr’ye ait İnternet Sitesi’ne üye olmasına ilişkin koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni kabul etmek suretiyle Portal(lar)’da Plugger.com.tr tarafından kullanıma sunulan hizmetlere, içeriklere, uygulamalara ve güvenliğe ilişkin her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa riayet etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ŞÜPHEYE MAHAL VERMEMEK ADINA, İŞBU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, YALNIZCA PLUGGER.COM.TR VE ÜYE ARASINDA AKDEDİLMİŞ OLUP; YALNIZCA PLUGGER.COM.TR TARAFINDAN ÜYE'YE SUNULAN PLUGGER.COM.TR HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR. ÜYE İLE HİZMET SAĞLAYICI(LAR) ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ İŞBU ÜYELİK SÖZLEŞME'NİN KAPSAMI DIŞINDADIR.

PLUGGER.COM.TR, KULLANICI/ÜYELER İLE HİZMET SAĞLAYICI(LAR) ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİDEN, BU HUKUKİ İLİŞKİNİN TARAFLARA İZAFE ETTİĞİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEN VE BU HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN TARAFLARCA GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLMESİNDEN HİÇBİR SURETLE SORUMLU DEĞİLDİR. KULLANICI/ÜYELER, HİZMET SAĞLAYICILAR İLE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE SAİR MEVZUATTAN DOĞAN TÜM HAKLARINI SAİR MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE HİZMET SAĞLAYICILAR’A KARŞI KULLANABİLECEKTİR.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ

5.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, Üyelik esnasında talep edilen bilgileri doğru ve güncel şekilde paylaşması ve ayrıca Üyelik başvurusunun Plugger.com.tr tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

5.2. Üye, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu bilgilerin tümünün doğru ve gerçek bilgilerden ibaret olduğunu; Üye tarafından hatalı bilgi paylaşılması halinde bu nedenle Plugger.com.tr’ye herhangi bir sorumluluk izafe edilmesinin mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu minvalde Üye, üyelik esnasında beyan ettiği e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle Plugger.com.tr’ye herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Plugger.com.tr’ye derhal bildirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Plugger.com.tr’nin, Üye tarafından eklenen veya değiştirilen üyelik bilgileri ve sair bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.3. Plugger.com.tr, Üye statüsünün kazanılması ve İnternet Sitesi/Portal’a Üye olunması için bir takım şartlar belirleme, belirlemiş olduğu şartları değiştirme, bunlara yenilerini ekleme ve tüm şartlar tam olarak yerine getirilse dahi ilgili Kullanıcı’yı üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haizdir. Plugger.com.tr, Üyelik başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilecek olup; Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Kullanıcı, Plugger.com.tr’den herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üyelik başvurusunun onaylanması ve Üye'ye bildirilmesi ile birlikte Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve Portal(lar)’ın ilgili kısımlarında Üyelik statüsüne tanınan hak ve yükümlülükler ile bağlı olmaktadır. Üye, Üyelik ile ilgili işlemlerini Plugger Üyelik Hesabından gerçekleştirebileceği gibi; Plugger Üyelik Hesabı üzerinden üyeliğini iptal ederek, Üyelik statüsünü sonlandırabilecektir.

5.5. Plugger.com.tr, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda Plugger.com.tr'ye karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

5.6. Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olup, bu durumda Plugger.com.tr işbu Sözleşmeyi tüm tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla derhal ve tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

6. ETKİNLİK/AKTİVİTE SATIN ALMA İŞLEMLERİ

6.1. Üye, İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan Etkinlik ve sair hizmetlerden faydalanmak ve bu Etkinlik(ler) ile ilgili satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesi’nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Plugger.com.tr'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2. Üye, İnternet Sitesi ve Portal(lar) üzerinden herhangi bir Hizmet Sağlayıcı’dan yapacağı Etkinlik satın alımlarında, akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinin taraflarının “Satıcı” sıfatıyla Hizmet Sağlayıcı ve “Alıcı” sıfatıyla kendisinin olacağını; Plugger.com.tr'nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesinin ve Üye ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki hukuki ilişkinin tarafı olmadığını; bunun bir sonucu olarak Tüketici Mevzuatı ve sair tüm mevzuat ışığında Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine karşı hukuki, idari ve cezai olarak münhasıran sorumlu olduğunu, satın alınan hizmet ve Ekinliklerle ilgili 6502 Sayılı Kanun ve sair mevzuatının “satıcı” veya “hizmet sağlayıcı”ya izafe ettiği herhangi bir borç veya yükümlülüğüm ifasından Plugger.com.tr’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Bu çerçevede MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NE KONU HİZMET’İN, HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN KANUN VE SAİR MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SUNULMASI, HİZMET SAĞLAYICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU ETKİNLİĞİN GEREKTİRDİĞİ KANUNİ/MESLEKİ YETERLİLİKLERİ HAİZ OLMASI VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HİZMETE VE HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HİZMET SAĞLAYICI’YA AİT OLUP; SATIN ALINAN ETKİNLİĞE İLİŞKİN BAŞTA TÜKETİCİ MEVZUATINDAN DOĞAN AYIPLI HİZMET İDDİALARI OLMAK ÜZERE, ÜYE’NİN HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPLERİNİN MUHATABI DA MÜNHASIRAN HİZMET SAĞLAYICI’DIR BU ÇERÇEVEDE ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN SUNULAN HİZMET VE ETKİNLİĞE İLİŞKİN PLUGGER.COM.TR’YE KARŞI HERHANGİ BİR İDDİA VE/VEYA BEDEL İADESİ DAHİL HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNAMAZ.

PLUGGER.COM.TR’NİN, HİZMET SAĞLAYICI(LAR) TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN VE İFA EDİLEN HİZMET VE AKTİVİTELERE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VE TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ÜYE, BU YÖNDEKİ İDDİA VE TALEPLERİNİ MÜNHASIRAN HİZMET SAĞLAYICI’YA YÖNLENDİRECEĞİNİ KABUL VE TAAHHÜT EDER .

7- PORTAL(LAR)’IN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1. Üye, Portal(lar)’ın kullanımında ve Portal(lar) üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’ne, İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’na, Portal(lar)’da belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Plugger.com.tr’nin ve/veya başkaca 3. Şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, Portal(lar) üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Üye, Portal(lar)’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Üye, Portal(lar) üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı Plugger.com.tr’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

7.3. Üye, diğer Kullanıcı, üye ve ziyaretçilerin Portal(lar)’ı kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, veri tabanlarını veya sunucuları otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir eylem veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Üye’ye aittir.

7.4. Üye, İnternet Sitesi/Portal(lar)’da yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veritabanlarına aktaramaz, başkaca veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi/Portal üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

7.5. Portal’ı veya Portal’ın herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi ve Portal sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, Portal parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi/Portal üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcı ve üyelerin verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, Portal"ın iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun Portal(lar)’ı, Portal(lar)’da yer alan herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’nda belirtilen sınırlar dışında veya bunlarda yer alan düzenlemelere aykırı şekilde kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.

Böyle bir durumun tespiti halinde Plugger.com.tr, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebilecek, Üye’nin Portal’ı kullanımına son verilebilecek ve Portal’ın bu Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Kullanım Şartları’nda belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda Plugger.com.tr’nin, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Üye anılan nitelikte kullanımlar sonucu Plugger.com.tr ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

7.6. Üye, İnternet Sitesi’nin ve Portal(lar)’ın kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle Plugger.com.tr’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile Plugger.com.tr'den tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

7.7. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ne veya İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’na uygun hareket etmekten bizzat sorumludur. Plugger.com.tr, Üye’ye, herhangi bir Kullanıcı veya Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’ne veya İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’na uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve Portal(lar)’ın kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

7.8. Üye, Portal(lar)’a giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat ilgili Üye’ya ait olup; Üye bu bilgileri ve şifreyi 3. Şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye’nın bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan Plugger.com.tr’nin hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def'i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. Portal(lar) ve Portal(lar)’ın içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. Plugger.com.tr’nin, Portal(lar)’ın hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; Portal(lar)’ın amaca uygunluğu, Portal(lar)’a erişim veya Portal(lar)’ın kullanımı neticesinde Üye’ın belli bir sonuca ulaşması/ulaşamaması hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Plugger.com.tr, Portal(lar)’ın kesintiye uğramasından, Portal(lar)’da yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

7.10. Portal(lar) üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin Plugger.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.11. Üye, Portal(lar)’a erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamaz; diğer Kullanıcı ve üyelerin gizli bilgilerine izinsiz ulaşamaz, bunları kullanamaz, bu amaçla veya bu sonucu doğuracak herhangi bir girişimde bulunamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle, İnternet Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden verdiği tüm bilgilerin ve/veya üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Plugger.com.tr’ye verdiği tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, Plugger.com.tr tarafından ve Plugger.com.tr’nin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Plugger.com.tr tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Plugger.com.tr, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'ye ait söz konusu bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir.

7.1. Üye, IP adresi, tarih/saat v.b. bilgileri Portal’ın hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi Portal(lar)’ın kullanımına bağlı verilerinin Plugger.com.tr tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Plugger.com.tr, Portal(lar)’ın kullanımına bağlı verileri, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve hizmetler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Üye bilgileri işlenebilir.

7.2. Plugger.com.tr, Üye’ye özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne ve Portal(lar)’a teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı davranışları v.b.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. (“Çerezler/Cookies”) Üye, bu çerezleri kaldırabilir veya reddedebilir. Ve fakat Üye bu durumda Portal(lar)’ın tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. “Plugger" markası ve logosu, www.plugger.com.tr isimli İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Plugger.com.tr tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Plugger.com.tr’nin mülkiyetindedir. Plugger.com.tr, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir içeriğin Üye dahil herhangi bir 3. Şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Üye, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Plugger.com.tr’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Plugger.com.tr’nin bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Üye’nin her ne sebeple olursa 7.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde Plugger.com.tr’nin işbu Sözleşme’yi herhangi bir mehil vermeksizin derhal feshetme ve üyeliği sonlandırma hakkı saklı olup; ayrıca Plugger.com.tr’nin fesih hakkını kullanıp kullanmamasından bağımsız olarak Üye, Plugger.com.tr nezdinde doğan ve/veya başkaca 3. Şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zararı herhangi bir yargı kararı istihsaline gerek olmaksızın ilk talepte nakden ve defaten her türlü gider, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretiyle birlikte derhal karşılamakla yükümlü olacaktır. Plugger.com.tr’nin 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuttan doğan her türlü hakkı saklıdır.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Plugger.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi/Mobil Uygulama’da ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi/Mobil Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. MÜCBİR SEBEP

Plugger.com.tr’nin Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve Plugger.com.tr’nin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında işbu Plugger.com.tr sorumlu olmaz.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Plugger.com.tr’nin defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Üye e-posta adresinde ve/veya telefon numarasında meydana gelecek değişikliği yazılı olarak veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden Plugger.com.tr’ye bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu e-posta adresine/telefon numarasına yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını; kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını ve bu yükümlülüğün ihlali nedeniyle meydana gelecek zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Üye, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez.

10.4. Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10.5. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10.6. Taraflar'dan herhangi birisinin işbu Üyelik Sözleşmesi'nde anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkur haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.