PLUGGER.COM.TR KULLANIM KOŞULLARI

Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. G Mall No :6/3 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim PLUGGER Bilişim Reklam Organizasyon ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle kısaca "Plugger.com.tr " olarak anılacaktır) www.plugger.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve “Plugger” isimli mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) (İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) üzerinden işbu Kullanım Koşulları’nın 2. maddesinde belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen Portal(lar)’ı ziyaret eden, kullanan (“Kullanıcı”) ve/veya Portal(lar)’a üye olan (“Üye”) tüm gerçek ve tüzel kişiler ve Hizmet Sağlayıcı(lar), işbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan koşulları ve ayrıca bu koşulların ileride Portal(lar) üzerinden ilan edilerek tadil edilecek versiyonlarını ve bunlar dışında Portal(lar)’da yer verilen her türlü hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öner sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları, Portal(lar)’ı kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin erişimine imkan verecek şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı veya Üye işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmediği takdirde Portal(lar)’ın kullanımından vazgeçmelidir.

Plugger.com.tr, tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulları’nı ve Portal(lar)’da yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili Portal’da ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve Portal’da yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, bunları üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Plugger.com.tr, bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşulları’nda ve Portal’da yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili Portal’da ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

1. TANIMLAR

İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen;

Etkinlik veya Aktivite: Plugger.com.tr’ye ait İnternet Sitesi/Portal üzerinden Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan ve ifa edilen aktivite, etkinlik ve benzer nitelikteki hizmetleri,

Plugger.com.tr Hizmetleri : Plugger.com.tr’ye Portal(lar) aracılığı ile Portal ziyaretçilerine, Kullanıcı, Üye ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’a sunmuş olduğu işbu Kullanım Koşulları’nın 2. maddesinde belirtilen hizmet ve uygulamaları,

Hizmet Sağlayıcı: Plugger.com.tr ile arasındaki sözleşme kapsamında Portal(lar) üzerinden kendisine tahsis edilen Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli Etkinlikleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İçerik: Portal(lar)’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, dosya, resim, video, rakam ve bunlarla sınırlı olmaksızın yazılı, görsel ve işitsel tüm imgeleri,

İnternet Sitesi: Her türlü hakkı Plugger.com.tr’ye ait olan ve Plugger.com.tr’nin hizmetlerini sunduğu www.plugger.com.tr alan adına sahip elektronik ticaret platformunu,

Kullanıcı: Herhangi bir suretle Portal(lar)’a erişim sağlayan Portal(lar)’ı kullanan tüm gerçek veya tüzel kişileri,

Mobil Uygulama: Plugger.com.tr’nin hizmetlerini sunduğu Plugger isimli mobil uygulamayı.

Portal(lar): Plugger.com.tr’ye ait elektronik ticaret platformlarının tümünü (İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ve ileride meydana getirilecek başkaca mecralar),

Sanal Mağaza: İnternet Sitesi üzerinde Hizmet Sağlayıcı(lar)’a tahsis edilmiş olan ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’ın ifa edecekleri hizmet(ler)in ve Etkinlikler’in satışına yönelik ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı,

Üye: Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak sureti ile Portal(lar)’a üye olan Portal’da sunulan hizmetlerden Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nda yer alan koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı

Üyelik : İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen, talep edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde Portal’a girilmesi akabinde Plugger.com.tr’nin onayı ve ilgili Kullanıcı’ya bu hususta bilgilendirme yapılması ile kazanılan statüyü

İfade eder.

2. FİRMA’NIN (WWW. PLUGGER.COM.TR) HİZMETLERİ

2.1. Plugger.com.tr, kendisine ait Portal(lar) üzerinden Hizmet Sağlayıcılar ile Kullanıcı/Üyelere’i bir araya getiren çevrimiçi bir platform ve Üyeler’e Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa arz edilen hizmet ve Etkinlik(ler)’i satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Plugger.com.tr’nin Portal(lar) üzerinden verdiği Hizmet, Portal(lar) aracılığı ile Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmet ve Etkinlik(ler)’in Üye(ler) tarafından satın alınabileceği gerekli mecrayı sağlamaktan ibarettir.

Şüpheye mahal vermemek adına, Plugger.com.tr, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatını haiz olup; hiçbir surette Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmetlerin satıcısı, sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi sıfatını haiz değildir. Aynı şekilde Plugger.com.tr, Hizmet Sağlayıcı’nın bayisi, acentesi, temsilcisi, iş ortağı ve/veya vekili olarak da addedilemez. Bu kapsamda Plugger.com.tr’nin, İnternet Sitesi’ni kullanan, İnternet Sitesi üzerinden hizmet satışı yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya başkaca bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.2. Plugger.com.tr, Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından " İnternet Sitesi veritabanına yüklenen içerikleri, arayüzler kullanmak suretiyle İnternet Sitesi veritabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

2.3. Plugger.com.tr, Portal(lar) üzerinden gerçekleştirilen görüntüleme sayılarına ve diğer işlemlere ilişkin çeşitli kategoriler altında raporlama hizmeti sunmaktadır.

2.4. Plugger.com.tr, Portal(lar) üzerinden sağladığı herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir.

3. PORTAL(LAR)’IN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Kullanıcı(lar), Portal(lar)’ın kullanımında ve Portal(lar) üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda, işbu Kullanım Koşulları’na, Portal(lar)’da belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Plugger.com.tr’nin ve/veya başkaca 3. Şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, Portal(lar) üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcılar, Portal(lar)’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Kullanıcı(lar), Portal(lar) üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Kullanıcılar, Portal(lar) üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı Plugger.com.tr’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3. Kullanıcı(lar), diğer Kullanıcı, Üye ve ziyaretçilerin Portal(lar)’ı kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir eylem veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.4. Kullanıcı(lar), İnternet Sitesi/Portal(lar)’da yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veritabanlarına aktaramaz, başkaca veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi/Portal üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

3.5. Portal’ı veya Portal’ın herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi ve Portal sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, Portal parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi/Portal üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcılar’ın verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, Portal"ın iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun Portal(lar)’ı, Portal(lar)’da yer alan herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen sınırlar dışında veya burada yer alan düzenlemelere aykırı şekilde kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.

Böyle bir durumun tespiti halinde Plugger.com.tr Kullanıcı’nın Portal’ı kullanımına son verilebilecek ve Portal’ın bu Kullanıcı tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Kullanım Şartları’nda belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda Plugger.com.tr’nin, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Kullanıcı(lar) anılan nitelikte kullanımlar sonucu Plugger.com.tr ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

3.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin ve Portal(lar)’ın kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle Plugger.com.tr’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile Plugger.com.tr'den tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.7. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’na uygun hareket etmekten bizzat sorumludur. Plugger.com.tr, Kullanıcı(lar)’a, herhangi bir Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları’na uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve Portal(lar)’ın kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

3.8. Kullanıcı, Portal(lar)’a giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat ilgili Kullanıcı’ya ait olup; Kullanıcı bu bilgileri ve şifreyi 3. Şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan Plugger.com.tr’nin hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def'i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Portal(lar) ve Portal(lar)’ın içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. Plugger.com.tr’nin, Portal(lar)’ın hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; Portal(lar)’ın amaca uygunluğu, Portal(lar)’a erişim veya Portal(lar)’ın kullanımı neticesinde Kullanıcı(lar)’ın belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Plugger.com.tr, Portal(lar)’ın kesintiye uğramasından, Portal(lar)’da yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

3.10. Portal(lar) üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin Plugger.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.11. Kullanıcı, Portal(lar)’a erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamaz, diğer Kullanıcı ve üyelerin gizli bilgilerine izinsiz ulaşamaz, bunları kullanamaz, bu amaçla veya bu sonucu doğuracak herhangi bir girişimde bulunamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

4. İNTERNET SİTESİ/PORTAL ÜYELİK İŞLEMLERİ

4.1. İnternet Sitesi/Portal’a üye olmak isteyen Kullanıcı(lar)’ın, İnternet Sitesi/Portal üzerinden üyelikle ilgili gerekli işlemleri yapması ve Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir. Bu işlem ve adımlar tamamlanmadan Üye statüsüne sahip olunması ve Üye statüsüne bağlı hak ve yetkileri haiz olunması mümkün değildir.

4.2. Plugger.com.tr, Üye statüsünün kazanılması ve İnternet Sitesi/Portal’a Üye olunması için bir takım şartlar belirleme, belirlemiş olduğu şartları değiştirme, bunlara yenilerini ekleme ve tüm şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haizdir. Plugger.com.tr, Üyelik başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilecek olup; Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Kullanıcı, Plugger.com.tr’den herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Plugger.com.tr, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda Plugger.com.tr'ye karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

5. ETKİNLİK/AKTİVİTE SATIN ALMA İŞLEMLERİ

5.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmet ve Etkinlik(ler)’den faydalanmak ve bu Etkinlik(ler) ile ilgili satın alma süreci başlatmak isteyen Kullanıcı’nın, öncelikle Üyelik işlemlerini tamamlayarak İnternet Sitesi/Portal’a üye olması ve “Üye” statüsüne sahip olması gerekmektedir. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa arz edilen Etkinlik/Aktivite(ler)’e ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

5.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmet ve Etkinlik(ler)’den faydalanmak ve bu Etkinlik(ler) ile ilgili satın alma süreci başlatmak isteme halinde İnternet Sitesi’nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Plugger.com.tr'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. İnternet Sitesi ve Portal(lar) üzerinden herhangi bir Hizmet Sağlayıcı’dan yapılacak Etkinlik satın alımlarında, akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinin tarafları “Satıcı” sıfatıyla Hizmet Sağlayıcı ve “Alıcı” sıfatıyla Kullanıcı/Üye olacaktır. Plugger.com.tr'nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesinin ve Üye/Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki hukuki ilişkinin tarafı olmadığını; bunun bir sonucu olarak Hizmet Sağlayıcı’nın Tüketici Mevzuatı ve sair tüm mevzuat ışığında kendisine karşı hukuki, idari ve cezai olarak münhasıran sorumlu olduğunu, satın alınan hizmet ve Ekinliklerle ilgili 6502 Sayılı Kanun ve sair mevzuatının “satıcı” veya “hizmet sağlayıcı”ya izafe ettiği herhangi bir borç veya yükümlülüğüm ifasından Plugger.com.tr’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Bu çerçevede MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NE KONU HİZMET’İN HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN KANUN VE SAİR MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SUNULMASI, HİZMET SAĞLAYICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU GEREKTİRDİĞİ ETKİNLİĞİN KANUNİ/MESLEKİ YETERLİLİKLERİ HAİZ OLMASI VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HİZMETE VE HİZMETİN İFASINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HİZMET SAĞLAYICI’YA AİT OLUP; SATIN ALINAN ETKİNLİĞE İLİŞKİN BAŞTA TÜKETİCİ MEVZUATINDAN DOĞAN AYIPLI HİZMET İDDİALARI OLMAK ÜZERE KULLANICI VE ÜYE’NİN HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPLERİNİN MUHATABI DA MÜNHASIRAN HİZMET SAĞLAYICI’DIR BU ÇERÇEVEDE ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN SUNULAN HİZMET VE ETKİNLİĞE İLİŞKİN FİRMA’YA KARŞI HERHANGİ BİR İDDİA VE/VEYA BEDEL İADESİ TALEBİNDE BULUNAMAZ.

FİRMA’NIN, HİZMET SAĞLAYICI(LAR) TARAFINDAN SATIŞA SUNULAN VE İFA EDİLEN HİZMET VE AKTİVİTELERE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VE TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. Kullanıcı, bu yöndeki iddia ve taleplerini münhasıran Hizmet Sağlayıcı’ya karşı ileri süreceğini, kabul ve taahhüt eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. “Plugger" markası ve logosu, www.plugger.com.tr isimli İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Plugger.com.tr tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Plugger.com.tr’nin mülkiyetindedir. Plugger.com.tr, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir içeriğin Kullanıcı dahil herhangi bir 3. Şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Kullanıcı, Portal(lar) üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Plugger.com.tr’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Plugger.com.tr’nin bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı’nın her ne sebeple olursa 6.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde Plugger.com.tr, bu yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcı’nın Portal’ı kullanımına son verilebilecek ve Portal’ın bu Kullanıcı tarafından kullanılmasına engel olabilecektir Ayrıca Plugger.com.tr’nin kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikayet, takip ve talep hakları saklı olup; Kullanıcı, ihlal durumunda Plugger.com.tr’nin ve/veya başkaca 3. Şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Plugger.com.tr’nin 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuttan doğan her türlü hakkı saklıdır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Kullanıcı, IP adresi, tarih/saat v.b. bilgileri Portal’ın hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi Portal(lar)’ın kullanımına bağlı verilerinin Plugger.com.tr tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Plugger.com.tr, Portal(lar)’ın kullanımına bağlı Kullanıcı verilerini, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve hizmetler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

7.2. Plugger.com.tr, Kullanıcı(lar)’a özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne ve Portal(lar)’a teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı davranışları v.b.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. (kısaca “Çerezler”) Kullanıcı, çerezleri kaldırabilir veya reddedebilir; fakat bu durumda Portal(lar)’ın tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

8. KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Plugger.com.tr, işbu Kullanım Koşulları’nı tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Portal(lar)’da ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilen hükümleri, ilgili Portal’da ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. MÜCBİR SEBEP

Plugger.com.tr’nin Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Plugger.com.tr’nin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Kullanıcı, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Plugger.com.tr’nin defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10.3. İşbu Kullanım Koşulları’ndan doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu Kullanım Koşulları’nın yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10.4. Plugger.com.tr’nin işbu Kullanım Koşulları’nda anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

11. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Plugger.com.tr tarafından İnternet Sitesi/Portallar’da yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girecek ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikler de aynı şekilde İnternet Sitesi/Portal’da yayınlandığı an itibariyle Kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı(lar), İnternet Sitesi/Portal’ı kullanmak suretiyle işbu Kullanım Koşulları”nı ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikleri kabul etmiş bulunmaktadır.